Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Forbruker Europa behandler personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre tjenester og nettside. Med «personopplysninger» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person.

Forbruker Europa er Forbrukertilsynets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU/EØS, og det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centres Network). ECC-nettverket yter en rekke tjenester til forbrukeren, som f.eks. opplysning om rettigheter, rådgivning og assistanse ved klagesaker over landegrensene, og informasjon om tilgjengelige former for tvisteløsning.

 

Nettbasert behandling av personopplysninger

Forbrukereuropa.no

For nettstedet Forbrukereuropa.no har nettansvarlig det daglige ansvaret som databehandler for behandling av personopplysninger.


Google Analytics

Forbruker Europa benytter analyseverktøyet Google Analytics for å lage ulike statistikker om bruken av nettsiden vår for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Dette programmet bruker cookies, det vil si informasjonskapsler eller tekstfiler, som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene inneholder opplysninger om brukerens IP-adresse. For å hindre sporing av enkeltpersoners nettbruk, avidentifiseres brukerens IP-adresse ved å fjerne de fire siste sifrene fra brukernes IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics for nettstedene Forbrukereuropa.no.

Informasjonen fra Googles Analytics lagres på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.


Informasjonskapsel (cookies)

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere på brukerens maskin gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» eller lignende. Selv om funksjonen slås av, vil brukeren likevel kunne bruke våre tjenester, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.


Forbruker Europa på sosiale medier

Forbruker Europa er på sosiale medier via Facebook og Twitter. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyternes retningslinjer.

 

Saksbehandling og arkiv

Arkivrutiner og WebSak

Forbruker Europa plikter å følge arkivloven og vi benytter WebSak, som er et elektronisk arkiv- og saksbehandlersystem. Dette følger offentlige standarder for arkiv (NOARK). Det daglige ansvaret for systemet er delegert til arkivleder hos Forbrukertilsynet, som har ansvaret for rutiner for behandlingen av personopplysninger i systemet. Forbruker Europas leder har ansvaret for å følge opp at faktisk saksbehandling følger fastsatte arkivrutiner.

Forbruker Europa registrerer ulike opplysninger og dokumenter i forbindelse med klagesaker WebSak. ECC-nettverket mekler med næringsdrivende på grunnlag av skriftlig klage fra forbruker. Korrespondanse i klagesakene arkiveres i WebSak og personopplysninger registreres og behandles som ledd i å oppfylle plikten til å mekle i tvister. Enkelte sakstyper vil bli behandlet av Forbrukertilsynet, og blir da registrert og behandlet i deres saksbehandlingssystem.


IT tool

Forbruker Europa registrerer alle henvendelser og klager i Europakommisjonens saksbehandlingsverktøy, IT-tool, som er et eget saksbehandlingssystem som brukes av alle kontorene i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (som Forbruker Europa er en del av).

Vi innhenter personopplysninger om følgende typer brukere:

  • Forbrukere i EU, Norge og på Island som henvender seg til de europeiske forbrukerkontorene for informasjon og assistanse.
  • Kontaktpersoner for næringsdrivende i EU, Norge og på Island som er involvert i forbrukerklager og forbrukertvister.
  • Kontaktpersoner i klageorganene.

Alle data (som f.eks. e-poster, dokumenter og opplastede data) lagres enten på serverne til

Europakommisjonen eller på serverne til Europakommisjonen leverandører som opererer i samsvar med Europakommisjonens sikkerhetsbeslutning av 16. august 2006 [C(2006) 3602] om sikkerhet i informasjonssystemer som brukes av Europakommisjonen.

Personopplysninger oppbevares mens saken er åpen og ikke lengre enn i ett år etter at den er avsluttet. Formålet med dette er å muliggjøre oppfølging hvis det skjer noe nytt etter at saken er avsluttet. Etter oppbevaringsperiodens utløp vil opplysningene anonymiseres og bare oppbevares for statistiske formål.

For fullstendig informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, og behandlingen av brukernes data, se ECC nettverkets personvernerklæring her.


Sikkerhetsrutiner og tiltak

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for sensitive og taushetsbelagte dokumenter og opplysninger. Begjæringer om innsyn fra parter eller andre behandles i tråd med offentlighets- eller forvaltningslovens regler.


eInnsyn

Forbruker Europa inngår i Forbrukertilsynets offentlige journal som gir oversikt over all inngående og utgående korrespondanse som er arkivført. Den er tilgjengelig for allmennheten på internett via eInnsyn. Personnavn vil ikke kunne søkes fram i eInnsyn i mer enn ett år etter at de er innført i offentlig journal.

Partene i klagesaker har rett til innsyn i sakens dokumenter og opplysninger i medhold av forvaltningsloven. Andre kan kreve innsyn i klagesaker og andre saker med grunnlag i offentlighetsloven.

Opplysninger og dokumenter i saker og dokumenter som er lastet inn i WebSak slettes ikke i henhold til personvernreglene, men lagres i klagesaksbasen slik arkivloven krever.

 

Stillingssøknader

Søknader

Stillingssøknader arkiveres i arkiv- og saksbehandlingssystemet WebSak. Stillingssøknader uten navn fremgår av postjournal. Det gis innsyn i søkerlisten på forespørsel. Søknadene blir deretter slettet i tråd med riksarkivarens forskrift om kassasjon.


Søkere på stillinger

Stillingssøkere har mulighet til å logge seg på en intern server for å kunne endre eller slette innsendt søknad. Kun søker har adgang til egen søknad på serveren, og her ligger utkast til søknad og den innsendte søknaden uten vedlegg. Disse blir liggende inntil søker selv går inn og sletter de, eller Forbrukertilsynet sletter de.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til den nasjonale behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med personvernombudet hos Forbrukertilsynet. Du kan også henvende deg til personvernombudet om du vil be om innsyn i eller sletting av opplysninger om deg selv.

E-post: post[@]forbrukertilsynet.no

Telefon: +47 99 099 138

Postadresse: Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien

For mer informasjon om Forbrukertilsynets behandling av personopplysninger, viser vi til Forbrukertilsynets Personvernerklæring.