Forbrukervernet styrkes og moderniseres med «A New Deal for Consumers»

Publisert 03.09.18
I «A New Deal for Consumers» har EU-kommisjonen samlet alle eksisterende forbrukerrettigheter, sammen med nye regler, i en forenklet pakke. Det nye regelverket skal føre til bedre håndheving, strengere sanksjoner og økt kollektiv beskyttelse for forbrukere på tvers av landegrensene i hele EU/EØS.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte i juni «A New Deal for Consumers» på høring. Forbrukerrådet og Forbruker Europa støtter kommisjonens initiativ for å styrke det europeiske forbrukervernet. – EU-kommisjonens «A New Deal for Consumer»-pakke er godt nytt for norske forbrukere. Forslagene introduserer endringer vi har jobbet for i lang tid, forteller Ragnar Wiik, leder for Forbruker Europa, og Audun Skeidsvoll , avdelingsdirektør i Forbrukerrådet.

 

Bedre håndheving og modernisering

EU-kommisjonen foreslår en modernisering av EUs forbrukerbeskyttelsesregler som er bedre tilpasset økt digitalisering og internasjonalisering. Målet er å styrke og koordinere myndighetenes håndhevingsmuligheter og tilrettelegge for strengere sanksjoner ved brudd på forbrukerrettighetene.

I høringssvaret peker vi spesielt på at:

  • Strengere sanksjoner kombinert med en mer koordinert håndhevingspraksis vil gi økt beskyttelse til forbrukerne og deres interesser – spesielt i grensekryssende avtaler.
  • Kommisjonen vil gi forbrukerne full innsikt i hvilke metoder og digitale verktøy (som algoritmer) som benyttes i bestillingsprosesser. Dette vil styrke forbrukernes stilling i avtaler som gjøres på nettet.
  • EU-kommisjonen åpner for muligheten til å fremme individuelle krav ved urimelig handelspraksis. Dette vil gi forbrukere en reell mulighet til å vinne frem med sine rettigheter, og kan virke avskrekkende for næringsdrivende som spekulerer i manglende mulighet for håndheving etter avgjørelser fra tilsynsmyndigheter eller annet organ.
  • Det foreslås å regulere avtaler hvor det betales med persondata. Man må være oppmerksom på at dette allerede er omfattet av eksisterende regelverk som angrerettloven og at det må koordineres med rettigheter som er etablert gjennom innføring av GDPR.

– Det er absolutt på tide at EUs forbrukerrettigheter tilpasses en hverdag som er mer internasjonalisert og digitalisert enn noen gang tidligere. Vi ser et klart behov for et styrket og modernisert forbrukervern som tar høyde for nye digitale utfordringer, sier Wiik.

 

Økt kollektiv beskyttelse for forbrukere

EU-kommisjonen foreslår et nytt forbudsdirektiv som vil gi økt beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser. Dette vil innebære en vesentlig styrking av forbrukernes muligheter for håndhevelse av egne rettigheter. – Vi mener at forslaget tilrettelegger for at forbrukere nå vil få en realistisk mulighet til oppretting eller erstatning for skader forårsaket av «masseovertredelser» av grunnleggende forbrukerrettigheter, og ønsker det svært velkomment, sier Skeidsvoll.

I høringssvaret peker vi spesielt på at:

  • Krav om erstatning, retting eller heving, vil kunne fremmes på en enklere og mer effektiv måte med det foreslåtte regelverket. Forslaget vil også redusere forbrukernes tap, og bidra til å lette presset særlig overfor forbrukere i sårbare situasjoner.
  • Strengere håndheving og oppreisningsmuligheter vil redusere negative effekter fra ulovlig konkurransevridning og bidra til en mer rettferdig konkurranse i markedet.
  • Strengere krav til sanksjoner, beføyelser og ivaretakelse av forbrukernes kollektive interesser vil medføre økte kostnader og nye og økte krav til kompetanse i sanksjons- og klagesystemene. Men, bedre etterlevelse vil også medføre reduserte rettslige kostnader for den enkelte.
  • Direktivet bør ha et minimumsharmoniseringsnivå som ikke utelukker bedre nasjonale regler eller tvinger landene til å endre eksisterende nasjonale mekanismer. Vi ønsker å beholde dagens system i Norge, men samtidig kunne gjennomføre denne regelendringen. Vi mener det vil være mulig, og til fordel for forbrukerne, å opprettholde to parallelle regelsett i Norge.

 

Høringssvar: A New Deal for Consumers