Timeshareavtale med Anfi del Mar?

Publisert 08.04.15 , sist oppdatert 21.02.17
Forbruker Europa mottar for tiden mange henvendelser fra forbrukere som har en timesharekontrakt med Anfi del Mar.
Basseng og solsenger. Foto

Foto: Colourbox

Bakgrunnen for spørsmålene er høyesterettsdommen fra Spania hvor Tove Grimsbo fikk sin timeshareavtale med selskapet kjent ugyldig.

Mange forbrukere ønsker nå å vite hvorvidt de har tilsvarende rettigheter som Grimsbo.

Forbruker Europa går foreløpig ut med følgende svar til forbrukere med spørsmål i kjølvannet av den spanske høyesterettsavgjørelsen:

Hvis din kontrakt er inngått etter 1.1.1999 vil den være omfattet av forbudet mot kontrakter med varighet lengre enn 50 år for timeshare rettigheter i anlegg i Spania og med tilstrekkelig lik kontrakt som den Tove Grimsbo har inngått. Med dette utgangspunktet skal det være mulig å ta kontakt med Anfi og be om en tilbakemelding på et ønske om å tre ut av kontrakten, med henvisning til Grimsbosaken hvor dette var grunnlaget for at kontrakten ble ansatt ugyldig.

Grimsbo ble tilkjent tilbakebetaling av vederlaget for timeshareavtalen med tillegg av lovens rente fra det tidspunkt krav om tilbakebetaling ble fremsatt.
I tillegg ble det refundert et beløp tilsvarende forskuddsbetaling betalt før angrefristens utløp, samt saksomkostninger for først instans. Det er slik vi forstår ikke idømt refusjon av innbetalt vedlikeholdsavgift for tiden avtalen har vært løpende.

I en annen dom fra Høyesterett i Spania av 15.1.15, fastslås det at man ikke kan operere med flytende uker eller uspesifiserte leiligheter i en timesharekontrakt.
Konsekvensen er at disse kontraktene også anses ugyldige og mest sannsynlig vil det samme økonomiske oppgjøret som i Grimsbosaken legges til grunn også i disse sakene.
Begge disse høyesterettsdommene fastsetter generelle krav vedrørende timesharerettigheter som vil kunne gjelde kontrakter inngått med andre selskap enn Anfi del Mar.

En dom fra en lavere rettsinstans, tilsvarende spansk Lagmannsrett på Gran Canaria, har kjent kontrakten til en annen nordmanns ugyldig fordi den ikke klart angir hvilken bygning hans timeshareleilighet er knyttet til. En dom til med samme resultat er nylig fattet overfor Anfi. Begge disse to siste dommene kan ankes videre til høyesterett i Madrid.

Anfisystemet har enda ikke tatt et offisiell standpunkt på kravene som vil komme fra timeshare- eiere. De har så langt ikke stilt seg positive til den tolkning av dommen som følger naturlig av å lese slutningen. Dette kan bety at det blir nødvendig med juridisk bistand i din sak fra advokat. ECC-nettverket representerer ikke forbrukere i domstolene som advokater kan gjøre. Vi kan evt. sende saken til vårt søsterkontor, men det har erfaringsmessig ikke ført til resultater i disse sakene. Det vil bli vurdert om et av kontorene i ECC-nettverket kan be om et standpunkt fra Anfi om hvordan de skal behandle sakskomplekset videre.

Alle må selv vurdere om de ønsker å beholde sin timeshareavtale. Hvis man ønsker å fremme krav om heving av avtalen så må dette skje overfor selskapet du har inngått avtale med.
Muligheten for å vinne frem avhenger av om din kontrakt er tilstrekkelig lik de 2 sakene som har vært behandlet av høyesterett i Spania.

Normalt vil det være nødvendig med advokatbistand i slike saker og helst med en avdeling i Spania.
Advokaten må vurdere din kontrakt i forhold til kontraktene og faktum i sakene som har vært behandlet i spansk høyesterett.