Er flyet forsinket?

Her kan du lese om dine rettigheter ved forsinkelse.

Forbrukerrådets flykalkulator

Sjekk dine rettigheter med Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator

Rett til forpleining

Varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjør om du har rett til forpleining. Dersom du skal ha rett til forpleining fordi en flyavgang blir forsinket, må forsinkelsen utgjøre:

 • mer enn 2 timer ved flygninger opptil 1500km
 • mer enn 3 timer ved flygninger innenfor EU- og EØS området på mer enn 1500km
 • mer enn 4 timer ved alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • mer enn 5 timer ved alle  andre flygninger

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du krav på:

 • måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • 2 gratis telefonopprigninger eller liknende
 • gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Dersom man krever tilbake disse utgiftene, trenger man kvitteringer for de påløpte utgiftene. 

Mer enn 3 timer forsinket

Ifølge en avgjørelse i EU-domstolen, har passasjerer som ankommer det endelige reisemålet minst 3 timer etter den opprinnelige ankomsttiden rett til kompensasjon som fastsatt i EU-forordning 261/2004. Du har da samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flygninger.

Du har krav på kompensasjon etter disse satsene:

 • € 250 for flygninger på inntil 1500 km
 • € 400 for flygninger innen EU/EØS område på over 1500 km eller for andre flygninger mellom 1500 km og 3500 km
 • € 600 for alle andre flygninger

Dette gjelder likevel ikke dersom flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått.

En omstendighet er ekstraordinær dersom den ikke kunne ha vært unngått på tross av at alle rimelige forholdsregler er tatt. Eksempler på ekstraordinære omstendigheter er askeskyer på grunn av vulkanutbrudd, dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler, uventede flysikkerhetsmangler, restriksjoner fra lufttrafikkontrollen eller større streiker som innvirker på muligheten til å gjennomføre flygningen. Enhver streik utgjør imidlertid ikke en ekstraordinær omstendighet.

Flyselskapene kan redusere kompensasjonen med 50% hvis de kan tilby deg en omruting til det endelige bestemmelsessted, og ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og skal betales umiddelbart når du henvender deg til flyselskapet.

Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk. Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

Mer enn 5 timer forsinket

Dersom forsinkelsen blir på 5 timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet.

Har du lidd økonomisk tap?

I følge Montrealkonvensjonen fra 1999 kan du søke om erstatning fra flyselskapet når du opplever en forsinkelse. Blir du forsinket, skal du få økonomisk erstatning hvis du kan dokumentere et konkret økonomisk tap. Dette forutsetter at årsaken ligger innenfor flyselskapets kontroll. Mottar du standardkompensasjon, vil dette beløpet gå til fratrekk fra eventuell erstatning du får ved lidd av økonomisk tap.

Klag til flyselskapet

Ønsker du å klage på et flyselskap på grunn av en forsinket flygning, skal du først sende en skriftlig klage direkte til flyselskapet som var ansvarlige for flygningen. Du kan bruke EUs klageskjema for flypassasjerers rettigheter. Påfør dato på skjemaet og behold en kopi. Vi anbefaler at du fyller ut klageskjemaet på engelsk.

Hvis flyselskapet ikke svarer innen seks uker fra klagen har blitt mottatt, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du rette klagen videre til en nasjonal klagenemd (NEB).